• Zmluvy 2022 - do 31.03.2022

   Číslo zmluvy podľa číselníka zmlúv OA    Názov zmluvy    Identifikácia zmluvných strán    Predmet zmluvy (popis)    Celková hodnota predmetu zmluvy v €    Doba trvania zmluvy (doba neurčitá/určitá – platnost do..)    Dátum uzavretia zmluvy    Dátum účinnosti zmluvy Výpoveď Zmluvy o nájme nebytových priestorov – PDF    Výpoveď Zmluvy o nájme nebytových priestorov    TJ Sokol Žilina, Orolská 2, 010 01 Žilina, IČO: 14223953    Výpoveď zmluvy o nájme nebytových priestorov v označenej stavbe s. č. 1126, a to Telocvičňu, šatne, sprchy, náradie a WC na prvom poschodí.    –    3-mesačná výpovedná lehota – 01.02.2022-30.04.2022    25. 01. 2022    01. 02. 2022
  • Zmluvy 2021

   Číslo zmluvy podľa číselníka zmlúv OA    Názov zmluvy    Identifikácia zmluvných strán    Predmet zmluvy (popis)    Celková hodnota predmetu zmluvy v €    Doba trvania zmluvy (doba neurčitá/určitá – platnost do..)    Dátum uzavretia zmluvy    Dátum účinnosti zmluvy KÚPNA ZMLUVA – PDF    KÚPNA ZMLUVA    WNET SK, s.r.o., Ochodnica 765, 023 35 Ochodnica, IČO: 53 056 108    Predmetom zmluvy je záväzok predávajúceho dodať tovar v rozsahu a množstve, ktorý je bližšie špecifikovaný v Prílohe č. 1 zmluvy – rozpočet.    21 640,80 €        28. 04. 2021
  • Zmluvy 2020

   Číslo zmluvy podľa číselníka zmlúv OA    Názov zmluvy    Identifikácia zmluvných strán    Predmet zmluvy (popis)    Celková hodnota predmetu zmluvy v €    Doba trvania zmluvy (doba neurčitá/určitá – platnost do..)    Dátum uzavretia zmluvy    Dátum účinnosti zmluvy 5/01-20 – PDF    Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní stravovania č.2/2019    Gymnázium,                               Veľká okružná 22,              010 01  Žilina,                    IČO: 00160890    poskytovanie stravovania    Hodnota hlavného jedla 2,67 EUR, 55% príspevok zamestnávateľ 1,47 € 1 jedlo, Príspevok zo SF 0,20 € 1 jedlo, príspevok zamestnanec 1,00 € 1 jedlo    neurčitá    29.1.2020    31.01.2020
  • Zmluvy 2019

   Číslo zmluvy podľa číselníka zmlúv OA    Názov zmluvy    Identifikácia zmluvných strán    Predmet zmluvy (popis)    Celková hodnota predmetu zmluvy v €    Doba trvania zmluvy (doba neurčitá/určitá – platnost do..)    Dátum uzavretia zmluvy    Dátum účinnosti zmluvy 5/01-19 – PDF    Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní stravovania    Gymnázium,                               Veľká okružná 22,              010 01  Žilina,                    IČO: 00160890    poskytovanie stravovania    Hodnota hlavného jedla 2,43 EUR, 55% príspevok zamestnávateľ 1,34 € 1 jedlo, Príspevok zo SF 0,20 € 1 jedlo, príspevok zamestnanec 0,89 € 1 jedlo    neurčitá    21.1.2019    29.01.2019
  • Zmluvy 2018

   Číslo zmluvy podľa číselníka zmlúv OA    Názov zmluvy    Identifikácia zmluvných strán    Predmet zmluvy (popis)    Celková hodnota predmetu zmluvy v €    Doba trvania zmluvy (doba neurčitá/určitá – platnost do..)    Dátum uzavretia zmluvy    Dátum účinnosti zmluvy 3/2017    Nájomná zmluva 3/2017    Mgr. Ján Konárik,                            Tulská 2979/24,                      010 08  Žilina    Prenajímateľ prenecháva do nájmu nájomcovi služobný byt nachádzajúci sa v objekte popísanom v čl. 1 ods. 1 tejto zmluvy    96,45 €/mesiac    určitá do 31.12.2018    22.12.2017    15.01.2018
  • Zmluvy 2017

   Číslo zmluvy podľa číselníka zmlúv OA    Názov zmluvy    Identifikácia zmluvných strán    Predmet zmluvy (popis)    Celková hodnota predmetu zmluvy v €    Doba trvania zmluvy (doba neurčitá/určitá – platnost do..)    Dátum uzavretia zmluvy    Dátum účinnosti zmluvy 22/01-17    Kolektívna zmluva    Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri Obchodnej akadémii,                                         Veľká okružná 32,                     011 57  Žilina    KZ upravuje pracovné podmienky a podmienky zamestnávania, individuálne a kolektívne vzťahy medzi zamestnávateľom a jeho zamestnancami a práva a povinnosti zmluvných strán    KZ upravuje pracovné podmienky a podmienky zamestnávania, individuálne a kolektívne vzťahy medzi zamestnávateľom a jeho zamestnancami a práva a povinnosti zmluvných strán    určitá do 31.12.2017    9.1.2017    11.01.2017
  • Zmluvy 2016

   Číslo zmluvy podľa číselníka zmlúv OA    Názov zmluvy    Identifikácia zmluvných strán    Predmet zmluvy (popis)    Celková hodnota predmetu zmluvy v €    Doba trvania zmluvy (doba neurčitá/určitá – platnost do..)    Dátum uzavretia zmluvy    Dátum účinnosti zmluvy 19/01-16    Zmluva o uverejnení inzercie    MEDIATEL spol. s r.o.,    Prešovská 38/B,     821 02  Bratislava,    IČO: 35859415    Inzercia KOMBI 2    466,80    neurčitá    05.02.2016    08.02.2016
  • Zmluvy 2015

   Číslo zmluvy podľa číselníka zmlúv OA    Názov zmluvy    Identifikácia zmluvných strán    Predmet zmluvy (popis)    Celková hodnota predmetu zmluvy v €    Doba trvania zmluvy (doba neurčitá/určitá – platnost do..)    Dátum uzavretia zmluvy    Dátum účinnosti zmluvy 19/01-15    Zmluva o uverejnení inzercie    MEDIATEL spol. s r.o.,    Prešovská 38/B,     821 02  Bratislava,    IČO: 35859415    Inzercia KOMBI 2, firemný profil, riadková inzercia, špeciálne formy    658,80    neurčitá    30.01. 2015    03.02. 2015
  • Zmluvy 2014

   Číslo zmluvy podľa číselníka zmlúv OA    Názov zmluvy    Identifikácia zmluvných strán    Predmet zmluvy (popis)    Celková hodnota predmetu zmluvy v  €    Doba trvania zmluvy (doba neurčitá/určitá – platnost do..)    Dátum uzavretia zmluvy    Dátum účinnosti zmluvy 19/01-14    Zmluva o uverejnení inzercie    MEDIATEL spol. s r.o.,    Prešovská 38/B,     821 02  Bratislava,    IČO: 35859415    Inzercia KOMBI 2, firemný profil, riadková inzercia, špeciálne formy    658,80    neurčitá    20.01.2014    21.01.2014
  • Zmluvy 2013

   Číslo zmluvy podľa číselníka zmlúv OA    Názov zmluvy    Identifikácia zmluvných strán    Predmet zmluvy (popis)    Celková hodnota predmetu zmluvy v  €    Doba trvania zmluvy (doba neurčitá/určitá – platnost do..)    Dátum uzavretia zmluvy    Dátum účinnosti zmluvy 19/01-13    Zmluva o uverejnení inzercie    MEDIATEL spol. s r.o.,  Prešovská 38/B,  821 02  Bratislava,  IČO: 35859415    Inzercia KOMBI 2, firemný profil, riadková inzercia, špeciálne formy    658,80    neurčitá    17.01.2013    18.01.2013