• Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu

   • 01.09.2022 (štvrtok)

    Začiatok školského roku

    05.09.2022 (pondelok)

    Začiatok vyučovania v 1.polroku

    06.09. - 14.09.2022

    Plavecký kurz Chorvátsko

    september

    Účelové cvičenia – 1.a 2.ročník OA + BOA

    október  -november

    Imatrikulácia – 1.ročník

    október – november

    Stužkové slávnosti (IV.A, IV.B, V.G, V.H)

    23.10. - 05.11.2022

    Odborná prax BOA (4. roč.) Dublin

    28.10. - 31.10.2022

    Jesenné prázdniny

    02.11.2022 (streda)

    Začiatok vyučovania po jesenných prázdninách

    14.11.2022 - 25.11.2022

    Odborná prax – OA (4.roč.) + BOA (5.roč.)

    november

    Divadelné prestavenie

    21.11.2022 (pondelok)

    Zhodnotenie prospechu, dochádzky a správania za 1.štvrťrok

    február

    Deň otvorených dverí

    december

    Kultúrne podujatie

    23.12. - 07.01.2023

    Vianočné prázdniny

    09.01.2023 (pondelok)

    Začiatok vyučovania po vianočných prázdninách

    január

    Kurz pohybových aktivít v prírode (lyžiarsky kurz) – 1.ročník

    23.01.2023 (pondelok)

    Klasifikačná porada za 1.polrok

    január

    Kultúrne podujatie

    31.01.2023 (utorok)

    Ukončenie vyučovania v 1.polroku

    01.02.2023

    Začiatok vyučovania v 2. polroku

    27.02. - 03.03.2023

    Jarné prázdniny

    06.03.2023 (pondelok)

    Začiatok vyučovania po jarných prázdninách

    14.03.2023 (utorok)

    EČ a PFIČ zo SJL

    15.03.2023 (streda)

    EČ a PFIČ z CJ

    16.03.2023 (štvrtok)

    EČ a PFIČ z MAT

    03.04.-05.04.2023

    Náhradný termín EČ a PFIČ

    06.04.-11.04.2023

    Veľkonočné prázdniny

    12.04.2023 (streda)

    Začiatok vyučovania po veľkonočných prázdninách

    17.04.2023 (pondelok)

    Zhodnotenie prospechu, správania a dochádzky za 3.štvrťrok

    apríl

    Kultúrne podujatie

    18.-19.04.2023

    Praktická časť MS

    10.05.2023 (streda)

    Klasifikačná porada IV.A,B, V.G,V.H

    02.05. a 11.05.2023

    Prijímacia skúška – BOA

    04.05. a 09.05.2023

    Prijímacia skúška - OA

    15.05.-19.05.2023

    Akademický týždeň – IV.A,B, V.G, V.H

    19.05.2023 (piatok)

    Klasifikačná porada – IV.G,H (SJL)

    22.05.-26.05.2023

    Maturitná skúška – IV.A,B, V.G, V.H

    22.05.-23.05.2023

    Akademické voľno – IV.G,H

    24.-27.05.2023

    Maturitná skúška – IV.G,H (SJL)

    22.05.-26.05.2023

    Kurz pohybových aktivít v prírode (plavecký, turistický kurz, športový deň) – 1.-2.ročník

    15.05.-26.05.2023

    Odborná prax 3.ročník OA

    jún 2023

    Kurz pohybových aktivít v prírode (plavecký kurz) - Chorvátsko

    26.06.2023 (pondelok)

    Klasifikačná porada za 2.polrok

    30.06.2023 (piatok)

    Ukončenie vyučovania v 2.polroku

    01.07.-31.08.2023

    Letné prázdniny

    04.09.2023 (pondelok)

    Začiatok vyučovania po letných prázdninách