• Škola pokračuje aj v školskom roku 2025/2026 vo vzdelávaní v systéme duálneho vzdelávania (ďalej len „SDV“). Ide o systém prepojenia teórie s praxou s aktívnou účasťou zamestnávateľa. Kritériá na prijímacie skúšky do 1. ročníka OA pre školský rok 2025/2026 sú rovnaké aj pre uchádzačov vzdelávaných v SDV (nie je potrebná samostatná prihláška). Škola predpokladá vstup do SDV až po písomnom vyjadrení záujmu a uzatvorení duálnych zmlúv so zamestnávateľmi. Záujem o duálne vzdelávanie môžu prijatí žiaci predbežne vyjadriť pri zápise na štúdium na našu školu.

     PRIJÍMACIE KONANIE pre školský rok 2025/2026      

     Obchodná akadémia, Veľká okružná 32, 011 57 Žilina 1

     EDUID ŠKOLY: 100009280

      

     V súlade s § 62 a §68 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v po prerokovaní v pedagogickej rade školy a po vyjadrení zriaďovateľa, riaditeľka školy určuje kritériá pre prijatie žiakov do 1. ročníka v štvorročnom študijnom odbore 6317 M obchodná akadémia v školskom roku 2025/2026.

     Určený najvyšší počet žiakov  : bude určené dodatočne

     Prijímacích skúšok sa zúčastnia žiaci, ktorí si podali prihlášku do 20. 03. 2025 na denné štúdium Obchodnej akadémie v Žiline, študijný odbor obchodná akadémia (v elektronickej – prostredníctvom EduPage alebo listinnej podobe). Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti sa nevyžaduje. Prihlášku podpisuje uchádzač a obaja zákonní zástupcovia (pre uľahčenie administratívneho procesu prosíme ak je to možné, aby podpisoval písomnosti iba jeden zákonný zástupca a doložil k tejto skutočnosti písomné vyhlásenie spolu s prihláškou). Škola bude akceptovať len elektronicky riaditeľom ZŠ overené prihlášky alebo v listinnej podobe potvrdené riaditeľom ZŠ. Podmienkou prijatia uchádzača na vzdelávanie je, že uchádzač nie je žiakom inej strednej školy. Termíny prijímacej skúšky budú zverejnené aj na webovej stránke školy.

      

     Prvé kolo prijímacích skúšok:

     1.kolo 1.termín – 30.04.2025

     1.kolo 2.termín – 5.5.2025

      

     Druhé kolo prijímacích skúšok:

     Riaditeľka školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy rozhodne o konaní prijímacej skúšky v ďalšom termíne na nenaplnený počet miest pre uchádzačov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka, a toto rozhodnutie zverejní v termíne určenom a zverejnenom ministerstvom školstva. Prijímacie skúšky v 2.kole sa konajú v treťom úplnom júnovom týždni v utorok.

      

     Prijímaciu skúšku vykonajú žiaci z profilových predmetov slovenský jazyk a literatúra, matematika písomnou formou. Obsah a rozsah prijímacej skúšky je v súlade so vzdelávacími štandardmi ZŠ. Bližšie informácie a vzorové testy budú k dispozícii na webovej stránke školy www.oavoza.sk. Pozvánku na prijímaciu skúšku bude škole prednostne zasielať prostredníctvom EduPage (prípadne listinnou formou).

      

     V zmysle § 66 ods. 8 školského zákona uchádzačovi, ktorý sa zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť na prijímacej skúške v riadnych termínoch, určí riaditeľ strednej školy náhradný termín najneskôr v poslednom týždni augusta. Dôvod neúčasti na prijímacej skúške s riadnym ospravedlnením (napr. potvrdenie lekára)  oznámi uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača riaditeľovi strednej školy najneskôr v deň konania prijímacej skúšky. Riaditeľ strednej školy v takom prípade rezervuje miesto v počte žiakov, ktorých prijíma do prvého ročníka.

      

     Uchádzači so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami predkladajú k prijímaciemu konaniu ako povinnú prílohu k prihláške správu z diagnostického vyšetrenia z Centra prevencie a poradenstva (CPP). V prípade nedoručenia budú uchádzači konať písomnú prijímaciu skúšku za rovnakých podmienok ako ostatní uchádzačmi.

     Uchádzač so zdravotným znevýhodnením pripojí k prihláške na vzdelávanie vyjadrenie lekára so špecializáciou všeobecné lekárstvo o zdravotnej spôsobilosti študovať zvolený odbor vzdelávania.

      

     PODMIENKY PRIJATIA NA ŠTÚDIUM

     Písomnú prijímaciu skúšku v študijnom odbore 6317 M obchodná akadémia budú zo Slovenského jazyka a literatúry a matematiky konať všetci žiaci.

     Pre prijímacie konanie v školskom roku 2024/2025 riaditeľka školy nezaradila do podmienok prijímacieho konania prijatie uchdádzačov bez prijímacej skúšky v zmysle §65 ods.5 školského zákona (ak uchádzač v externom testovaní dosiahol úspešnosť najmenej 80% v každom vyučovacom predmete samostatne) a všetci uchádzači budú prijímaní na základe prijímacích skúšok.

      

     A. BODOVÉ HODNOTENIE ZA DOSIAHNUTÉ VÝSLEDKY NA PÍSOMNEJ PRIJÍMACEJ SKÚŠKE:

      

     Dosiahnuté výsledky na písomných prijímacích skúškach zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky:

     • za výsledky z prijímacej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry    30 bodov

     (časový rozsah skúšky: 35 min)

     • za výsledky z prijímacej skúšky z matematiky                                     30 bodov

     (časový rozsah skúšky: 50 min)

      

     Maximálny počet bodov za dosiahnuté výsledky na prijímacích skúškach je 60 bodov.

      

     Za úspešné vykonanie PS zo SJL sa považuje dosiahnutie minimálne 7 bodov.

     Za úspešné vykonanie PS z MAT sa považuje dosiahnutie minimálne 7 bodov.

      

     B. BODOVÉ HODNOTENIE ZA DOSIAHNUTÉ Výsledky v externom testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ budú v prijímacom konaní zohľadnené bodovým hodnotením jednotlivo v každom predmete (SJL, MAT):

              Úspešnosť v %                          Počet bodov

              100-90                                       20

              89-80                                         16

              79-70                                         12

              69-60                                         8

              59-50                                         4

              49 a menej                                 0

      

     Maximálny počet bodov za dosiahnuté výsledky v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ je 40.              

      

     V prípade, že uchádzač z objektívneho dôvodu nesplní podmienku T9 v riadnom termíne (t. z. nezúčastní sa T9), škola mu započíta body z T9 až po vykonaní testovania v náhradnom termíne. V prípade, že sa uchádzač nezúčastní T9 ani v náhradnom termíne do zverejnenia výsledkov prijímacieho konania, budú mu zarátané body len z jednotlivých zložiek kritérií prijímacieho konania okrem T9. Ako doklad o ukončení nižšieho stredného vzdelania tento uchádzač doloží kópiu vysvedčenia z 9. ročníka (bod 2 ods. b).

      

      

      

     C. BODOVÉ HODNOTENIE ZA DOSIAHNUTÉ VÝSLEDKY NA ZÁKLADNEJ ŠKOLE:

     Dosiahnuté výsledky na základnej škole (8. a 9. ročník) sa zohľadnia v prijímacom konaní v bodovom hodnotení:  za 1. polrok 9. ročníka – maximálne 20 bodov

                                                             za 2. polrok 8. ročníka – maximálne 20 bodov

          Bodové hodnotenie:         priemerný prospech                počet bodov

                                                                 1,00                                         20

                                                     do        1,10                                         19

                                                     do        1,20                                         18

                                                     do        1,30                                         17

                                                     do        1,40                                         16

                                                     do        1,50                                         15       

                                                     do        1,60                                         14

                                                     do        1,70                                         13

                                                     do        1,80                                         12

                                                     do        1,90                                         11

                                                     do        2,00                                         10

                                                     do        2,10                                           9       

                                                     do        2,20                                           8

                                                     do        2,30                                           7

                                                     do        2,40                                           6

                                                     do        2,50                                           5

                                                     do        2,60                                           4

                                                                 2,61 a viac                                0

      

     Do priemerného prospechu za jednotlivé ročníky sú zahrnuté všetky povinné predmety, okrem  výchov a pracovného vyučovania (Pozn.: informatika áno, správanie nie) Ak žiak má uvedené v prihláške známky za dva cudzie jazyky, do priemeru sa započítajú obidve známky.

     Pozn.: V prípade ak má žiak slovné hodnotenie alebo absolvoval v povinnom predmete, nahradí sa toto hodnotenie hodnotením z daného predmetu z najbližšieho predchádzajúceho roka alebo polroka, v ktorom bol žiak hodnotený známkou.

     Maximálny počet bodov za dosiahnuté výsledky na ZŠ je 40.

      

     D. bodové hodnotenie za umiestnenie v predmetových olympiádach alebo súťažiach z matematiky, slovenského jazyka a cudzích jazykov

     Umiestnenie na prvých troch miestach vo vyšších kolách (nie školské kolo). Umiestnenie doložiť príslušným dokladom (fotokópia originálu overená riaditeľom ZŠ a doručená najneskôr s prihláškou, na neskoršie doručený doklad o umiestnení sa neprihliada).

         Za umiestnenie na              1. mieste          10 bodov

                                                    2. mieste            7 bodov

                                                    3. mieste            4 body

     Hodnotí sa jedno najvyššie bodové hodnotenie v súťažiach.

      

     Maximálny počet bodov za dosiahnuté výsledky v predmetových olympiádach alebo

     súťažiach je 10.

      

     Maximálny počet bodov za dosiahnuté výsledky v celom prijímacom konaní je  150.

      

     E. Poradie žiakov na prijatie po 2. termíne prijímacích skúšok

      

     Uchádzači o štúdium budú zoradení do poradia, ktoré sa vytvorí súčtom bodov získaných za hodnotenie v súlade s bodmi A, B, C a D.  Zoradenie uchádzačov bude od najvyššieho počtu bodov po najnižší. V prípade, že viacerí uchádzači dosiahnu rovnaký počet bodov v skupine, ktorá bude hraničná, riaditeľka školy prijme prednostne uchádzača, ktorý:

     a) je podľa rozhodnutia posudkovej komisie občanom so zmenenou pracovnou schopnosťou (doklad musí byť priložený k prihláške),

     b) po naplnení bodu a/ bude uprednostnený uchádzač, ktorý dosiahol lepšie výsledky na prijímacích skúškach z predmetu slovenský jazyk a literatúra, matematika (súčet bodov),

     c) po naplnení bodu b/ bude uprednostnený uchádzač, ktorý dosiahol lepšie výsledky na základnej škole z vyučovacích predmetov matematika, slovenský jazyk, anglický jazyk (priemer za 1.polrok 9.ročníka a 2. polrok 8.ročníka),

     d) talentovaný žiak (umiestnenie v predmetových olympiádach, súťažiach),

     e) v prípade potreby rozhodne o ďalšom kritériu prijímacia komisia.

         

     F. V prípade vstupu školy do systému duálneho vzdelávania aj v školskom roku 2024/2025 (ďalej len „SDV“), kritériá na prijímacie skúšky do 1. ročníka pre školský rok 2024/2025 sú rovnaké aj pre uchádzačov v tomto vzdelávaní. (Škola predpokladá vstup do SDV až po písomnom vyjadrení záujmu a uzatvorení duálnych zmlúv so zamestnávateľmi.) Záujem o duálne vzdelávanie môžu prijatí žiaci predbežne vyjadriť pri potvrdení o nastúpení na školu.

      

     G. Záverečné ustanovenia 

      

     •  Rozhodnutie o prijatí/neprijatí na štúdium zašle riaditeľka školy najneskôr dňa 16.5.2025 zákonnému zástupcovi, ktorý je uvedený v prihláške (prioritne prostredníctvom EduPage, prípadne v listinnej podobe, prípadne osobne).
     • Zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania bude zverejnené po 2. termíne prijímacích skúšok dňa 16.5.2025 (v čase od 0:00 do 23:59)  na www.oavoza.sk a na vstupných dverách do hlavnej budovy školy podľa prideleného kódu, ktorý bol žiakovi zaslaný v pozvánke na prijímacie skúšky. Zoznam uchádzačov sa považuje zároveň za rozhodnutie o prijatí a deň zverejnenia zoznamu zároveň za deň doručenia rozhodnutia o prijatí.
     •  Potvrdenie o nastúpení/nenastúpení potvrdí zákonný zástupca najneskôr do 21.5.2025 (do 23:59), prioritne cez informačný systém EduPage, v listinnej podobe, prípadne osobne.

      

     Do uvedeného termínu zákonný zástupca prijatého žiaka odovzdá potvrdenie o nastúpení a ostatné rozhodnutia o prijatí na odbory vzdelávania uvedené v prihláške strácajú platnosť. V prípade, že doručí potvrdenie o nenastúpení, bude z poradia uchádzačov vyradený a  rozhodnutie o prijatí sa stane neplatným.  Na jeho miesto bude zaradený  ďalší z uchádzačov, ktorý nebol prijatý pre nedostatok miesta a zákonný zástupca podal odvolanie proti rozhodnutiu o neprijatí pre nedostatok miesta.

     Zákonný zástupca žiaka, ktorý nebol prijatý na štúdium, sa môže odvolať do 5 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Odvolanie sa podáva u riaditeľky školy.

     Prerokované na pedagogickej rade Obchodnej akadémie v Žiline dňa 27.11.2023.

      

     Kritériá pre prijatie sú zverejnené  na webovom sídle školy www.oavoza.sk

      

     Žilina 27.11.2023

                                                    

                                                                                         JUDr. Jana Tomaníčková

                                                                                               riaditeľka školy