• Školský poriadok

   • Riaditeľka školy v súlade s § 153 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade so zákonom č. 596/2008 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov, Vyhláškou č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach o organizácií školského roka na ZŠ, na  SŠ, na ZUŠ, Dohovorom o právach dieťaťa prijatým dňa 20.11.1989 Valným zhromaždením OSN, Sprievodcom šk. rokom MŠ, vedy výskumu a športu SR, Metodickým usmernením MŠ, vedy výskumu a športu SR č. 7/2006 z 28. marca 2006 k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov v školách a školských zariadeniach, Metodickým pokynom MŠ, vedy výskumu a športu SR č. 21/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov SŠ, Organizačnými pokynmi pre riaditeľov škôl vydáva tento školský poriadok, ktorý bol prerokovaný v rade školy, v pedagogickej rade a bol konzultovaný so školským parlamentom a rodičovskou radou.

    Čl. 1

    Úvodné ustanovenia

    (1) Obchodná akadémia, Veľká okružná 32, 011 57 Žilina (ďalej len „obchodná akadémia“ alebo „Obchodná akadémia v Žiline“) je  stredná odborná škola v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, ktorú si žiak zvolil dobrovoľne, a preto je povinný rešpektovať pravidlá školy a Školský poriadok Obchodnej akadémie v Žiline.