• Interná smernica o slobodnom prístupe k informáciám

      • Na zabezpečenie jednotného postupu pri realizácii zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o slobode informácií“) v podmienkach Obchodnej akadémie v Žiline, Veľká okružná 32 vydávam túto internú smernicu o poskytovaní informácií:

        Viac v nasledovnom pdf dokumente: Interna-smernica-o-slobodnom-pristupe-k-informaciam.pdf