• Základné informácie

    • Naša obchodná akadémia má viac ako 80 ročnú tradíciu v poskytovaní stredoškolského odborného vzdelávania a prípravy na povolania ekonomického charakteru.

     V súčasnosti sa škola vyprofilovala na modernú strednú školu ekonomického zamerania, ktorá pripravuje žiakov v štvorročnom študijnom odbore 6317 M obchodná akadémia a v päťročnom študijnom odbore 6317 M 74 bilingválne štúdium (slovensko-anglické). Od školského roku 2020/2021 škola v študijnom odbore 6317 M obchodná akadémia vstúpila do systému duálneho vzdelávania.

     Po úspešnom ukončení štúdia na našej škole pokračuje väčšina našich absolventov v štúdiu na vysokých školách ekonomického zamerania. V prípade, že sa nerozhodnú naďalej vzdelávať na vysokej škole, majú všetky predpoklady uplatniť sa na trhu práce ako úspešní manažéri, daňoví alebo finanční poradcovia, prípadne sa môžu uplatniť ako iní samostatní pracovníci v oblasti organizácie a techniky riadenia, účtovníctva, bankovníctva, zásobovania, odbytu, práce a miezd, tvorby cien, financií či  hospodárskej správy. Uplatnenie nájdu v podnikateľskej i obchodnej činnosti, v štátnej správe a samospráve, v cestovných kanceláriách, ubytovacích alebo stravovacích zariadeniach.

     Výhody našej školy

     • kvalitná odborná výučba s využitím progresívnych metód a foriem vzdelávania
     • bilingválne štúdium je zaradené medzi odbory vzdelávania s najvyšším uplatnením (na www.trendyprace.sk medzi TOP 25 odbormi s najlepším uplatnením)
     • zahraničný lektor, ktorý má nielen skvelý prízvuk, ale aj humor
     • projektový tím na tvorbu a realizáciu projektovej činnosti
     • pravidelná modernizácia hardvérového a softvérového vybavenia školy
     • úspechy žiakov v súťažiach zameraných na vedomosti z oblasti ekonomiky, účtovníctva a prezentačné zručnosti; úspechy v súťažiach z písania na PC a korešpondencie
     • maturitná skúška na úrovni C1 SERR (bilingválne štúdium)
     • štátna jazyková skúška z ANJ na úrovni B2 alebo C1 a odborná štátnica na úrovni C1, jazykové certifikáty (bilingválne štúdium)
     • certifikát na používanie ekonomického softvéru ALFA na jednoduché, OMEGA na podvojné účtovníctvo a OLYMP mzdy a personalistika od firmy KROS a.s.
     • štátna skúška z písania na PC a korešpondencie
     • certifikát Europass Mobility (pre účastníkov medzinárodných mobilitných projektov)
     • odborná prax v slovenských a zahraničných firmách (bilingválne štúdium)
     • duálne vzdelávanie
     • exkurzie na Slovensku i v zahraničí
     • moderne vybavené učebne odborných a všeobecno-vzdelávacích predmetov
     • školská posilňovňa, multifunkčné ihrisko, fitness učebňa
     • školský bufet, oddychová zóna v priestoroch školy, jedáleň v blízkosti školy
     • kurz autoškoly počas štúdia v priestoroch školy
     • kvalifikovaní a zanietení učitelia
     • pozitívna atmosféra v škole
     • ľudský prístup k riešeniu problémov
     • spolupráca s rodičmi

     Hodnoty našej školy

     Otvorenosť – žiaci otvorenie komunikujú s učiteľmi a vedením školy o problémoch, návrhoch na zlepšenie a pod.

     Vzájomná úcta a tolerancia – žiaci aj kolegovia si prejavujú vzájomnú úctu a rešpekt a v tomto duchu pristupujú aj k riešeniu problémov. Tolerujú sa odlišné názory, vytvára sa priestor na konštruktívnu diskusiu.

     Pocit bezpečia – snažíme sa vytvárať žiakom podmienky na to, aby sa u nás cítili bezpečne, v spolupráci s triednymi učiteľmi, výchovným poradcom a vedením školy im pomáhame riešiť nielen problémy spojené so vzdelávaním, ale aj ich osobné problémy.

     Flexibilita – aktívne pristupujeme k zmenám pracovného trhu úpravou učiva, hlavne v odborných predmetoch, pozorne sledujeme zmeny a aktualizácie v legislatíve.

     Spolupráca – kolegovia spolupracujú aktívne pri riešení a napĺňaní cieľov a úloh školy.

     Vízia našej školy

     Chceme byť školou, kde vládne priateľská atmosféra a vzájomná tolerancia medzi žiakmi a učiteľmi. Našou prioritou je rozvoj mäkkých zručností (soft skills) potrebných na vykonávanie rôznorodých činností v ekonomickej oblasti.

     Kontaktné údaje

     Adresa:
     Obchodná akadémia
     Veľká okružná 32
     011 57 Žilina

     Telefón: 041 / 7075 910

      e-mail: oa@oavoza.sk

     Kontakty na zamestnancov