• Rada školy

  • Rada školy sa vyjadruje ku závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy, kontroluje činnosť vedenia školy, iniciuje zmeny v činnosti školy; termíny a náplň práce podľa plánu zasadnutí rady školy.

   Zloženie rady školy:

   Mgr. Juraj Adamík predseda rady školy - zástupca pedagogických zamestnancov
   Ing. Dagmar Kochláňová podpredseda rady školy - zástupca pedagogických zamestnancov
   Mgr. Lucia Michalovská delegovaný zástupca zriaďovateľa - Odbor školstva a športu
   Ing. Monika Blaščíková delegovaný zástupca zriaďovateľa - Odbor sociálnych vecí
   Ing. Pavol Slota delegovaný zástupca zriaďovateľa
   Karol Čepec delegovaný zástupca zriaďovateľa
   Martina Polgárová zástupca rodičov žiakov školy 
   Ing. Miroslav Pobiják zástupca rodičov žiakov školy
   Mgr. Petra Behančinová  zástupca rodičov žiakov školy
   Mgr. Janka Gärtnerová tajomníčka rady školy - zástupca nepedagogických zamestnancov
   Soňa Hrušíková zástupca žiakov školy