• Prenájom multifunkčného ihriska

  • Prevádzková doba pre záujemcov o nájom multifunkčného ihriska:

   • pracovné dni 16.00 – 20.00 h (1 nájomca maximálne 10 dní v kalendárnom mesiaci

   Nájomca uzatvorí s prevádzkovateľom nájomnú zmluvu. Výška nájomného za prenájom nebytového priestoru je stanovená: 10 € / 1 hod.

   Zodpovedný za odovzdanie a prevzatie multifunkčného ihriska: Stanislav Cimerman

   Informácie o voľných termínoch: Ing. Rudolf Zrebný, 041/7075926

    

   Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska

   I.

   Úvodné ustanovenia

   Multifunkčné ihrisko s rozmermi 12,50 x 28,00 m sa nachádza na parcele č. 431/1, 432/1 a časť 417, v katastrálnom území Žilina, v areáli Obchodnej akadémie, Veľká okružná 32, 011 57 Žilina. Ihrisko je určené na športové aktivity a športové podujatia žiakov školy. Ihrisko nie je vybavené osvetlením hracej plochy na využívanie areálu vo večerných hodinách. Vlastníkom ihriska je Žilinský samosprávny kraj, prevádzkovateľom a správcom ihriska je škola.

   II.

   Všeobecné ustanovenia

   Prevádzkový poriadok je spracovaný v súlade s § 22 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Účelom prevádzkového poriadku je stanoviť práva a povinnosti fyzických a právnických osôb zdržujúcich sa na ihrisku. Prevádzkový poriadok je záväzný pre všetky osoby zabezpečujúce prevádzku ako aj osoby, ktoré vykonávajú na ihrisku výchovno-vzdelávaciu činnosť zameranú na športovú činnosť. Na ihrisku je dovolené vykonávať výhradne tie športové aktivity, na ktoré je ihrisko prispôsobené. Patria medzi ne futbal, nohejbal, volejbal, tenis, hádzaná a basketbal.

   III.

   Správca ihriska

   Správcom multifunkčného ihriska sú pedagogickí zamestnanci – Mgr. Juraj Adamík a PaedDr. Peter Jacura – vyučujúci telesnej výchovy, ktorí:

   1. Zodpovedajú za dodržiavanie poriadku na ihrisku.
   2. Dbajú na dodržiavanie pravidiel BOZP.
   3. V prípade vzniku úrazu majú povinnosť poskytnúť prvú pomoc, zabezpečiť príchod rýchlej zdravotnej služby v prípade závažného úrazu.
   4. Majú povinnosť uzavrieť areál po skončení využívania areálu.
   5. Majú právo v prípade úmyselného poškodzovania hracej plochy areál uzavrieť, vykázať poškodzovateľa z areálu a nedovoliť mu ďalej ho využívať.
   6. Majú právo upozorniť užívateľov na nevhodné správanie.
   7. Má právo neumožniť vstup na ihrisko, ak užívateľ nemá primeranú športovú obuv a je vážne podozrenie na možné poškodenie hracej plochy.
   8. Majú právo neumožniť vstup na ihrisko v nevhodnej, v zablatenej a inak znečistenej obuvi.
   9. Majú právo neumožniť vstup na kolieskových korčuliach a na bicykloch.
   10. O vzniknutých škodách informovať riaditeľku školy, zapisovať do zošita opráv a údržby nedostatky na ihrisku (zošit umiestnený na sekretariáte školy).
   11. Prevádzkovateľ a správcovia ihriska nezodpovedajú za škodu vzniknutú osobe jej vlastným zavinením ani za straty osobných vecí.

   IV.

   Povinnosti užívateľa ihriska

   1. Užívateľ smie vojsť a zotrvať v priestoroch ihriska len po predchádzajúcom súhlase prevádzkovateľa a správcu ihriska.
    Kontaktné údaje prevádzkovateľa  sú uvedené na vstupnej tabuli umiestnenej pri vstupe na ihrisko.
   2. Užívateľ ihriska je povinný dodržiavať ustanovenia Prevádzkového poriadku a individuálne ústne pokyny správcu ihriska. Po neuposlúchnutí jeho pokynov môže byť osoba z ihriska s okamžitou platnosťou vykázaná.
    Mená správcov sú uvedené na vstupnej tabuli umiestnenej pri vstupe na ihrisko.
   3. Užívateľ viacúčelového ihriska je povinný dodržiavať bezpečnostné predpisy, všeobecne záväzné právne predpisy a časový harmonogram určený rozvrhom hodín.
   4. Užívateľ ihriska je povinný správať sa tak, aby jeho konaním nedošlo k zraneniu, ujme na zdraví, alebo poškodeniu majetku. Užívateľ je plne zodpovedný za škody, ktoré vznikli jeho pričinením.
   5. Užívateľ je povinný udržiavať ihrisko a jeho hraciu plochu v poriadku a neznečisťovať plochu.
   6. Za škody vzniknuté nedodržaním prevádzkového poriadku a všeobecných bezpečnostných pravidiel zodpovedá osoba porušujúca tieto pravidlá alebo jej zákonný zástupca.
   7. Každý užívateľ multifunkčného ihriska  je povinný vstupovať do priestoru ihriska výhradne cez vstupné brány. Je zakázané podliezať futbalové bránky, preliezať cez mantinely, vstupovať na ihrisko a odchádzať z neho mimo vyznačené vstupy.
   8. Užívateľ má zakázané vodiť psov a iné zvieratá na ihrisko.
   9. Na ihrisku je zakázaný pohyb na bicykloch a kolieskových korčuliach.
   10. V areáli je prísny zákaz fajčenia a používania alkoholických nápojov vrátane toxických omamných látok.
   11. Užívateľ má zakázané konzumovať jedlá a nápoje v priestoroch ihriska.
   12. Užívateľ má zakázané znečisťovať ihrisko a jeho okolie odpadkami.
   13. Užívateľ je povinný používať primeranú športovú obuv (zakazuje sa používať tretry akéhokoľvek typu, topánky, zablatenú a inak znečistenú obuv).
   14. Užívateľ má zakázané úmyselne poškodzovať mantinely, bránky, stožiare a ochranné siete.
   15. Užívateľ je povinný prispôsobiť svoje správanie tak, aby nevzniklo verejné pohoršenie obyvateľov (zakazuje sa nadávať a vulgárne vyjadrovať v celom areáli).

   V.

   Prevádzkové ustanovenia

   Prevádzková doba na multifunkčnom ihrisku je určená podľa časového rozvrhu hodín školy a to v dňoch pondelok až piatok v čase od 7:00 hod. do 15:45 hod. počas celého školského roka. Počas letných prázdnin je ihrisko v prevádzke  iba v prípade tréningu žiakov školy za prítomnosti vyučujúcich telesnej výchovy. Upratovanie multifunkčného ihriska je v pracovnej náplni školníka obchodnej akadémie. Frekvencia upratovania závisí od klimatických podmienok a druhu znečistenia v  konkrétnom dni. Prevádzkový poriadok je umiestnený v zborovni na nástenke,
   na bočných dverách v hlavnej budove školy a na bočných dverách pri učebni bankovníctva.

   Prevádzková doba pre záujemcov o nájom multifunkčného ihriska:

   • pracovné dni 16.00 – 20.00 h (1 nájomca maximálne 10 dní v kalendárnom mesiaci

   Nájomca uzatvorí s prevádzkovateľom nájomnú zmluvu. Výška nájomného za prenájom nebytového priestoru je stanovená: 10 € / 1 hod.

   Zodpovedný za odovzdanie a prevzatie multifunkčného ihriska: Stanislav Cimerman

   VI.

   Tiesňové volania

   Telefónne linky pre záchranné služby:

   112 – tiesňové volanie
   150 – hasičská záchranná služba
   155 – záchranná zdravotnícka služba
   158 – polícia

   VII.

   Záverečné ustanovenia

   Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo v prípade úmyselného poškodenia ihriska užívateľom náro- kovať si náhradu spôsobenej škody v plnej výške.

   VIII.

   Účinnosť

   Tento prevádzkový poriadok nadobúda účinnosť dňom  02. 09. 2023.

   Žilina 02. 09. 2023

   JUDr. Jana Tomaníčková
   riaditeľka školy