• ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O MS pre žiakov 4. ročníka OA

    • Žiak 4. ročníka štúdia obchodná akadémia koná povinne maturitnú skúšku z týchto predmetov:

     • slovenský jazyk a literatúra SJL
     • cudzí jazyk - anglický jazyk
     • teoretická časť odbornej zložky TČOZ (skladá sa z odborných ekonomických predmetov: ekonomika a podnikanie, úvod do makroekonómie, právna náuka, tovaroznalectvo, svet práce a komunikácia, hospodárska geografia a odborné voliteľné predmety)
     • praktická časť odbornej zložky PČOZ (skladá sa z predmetov: účtovníctvo, cvičenia z účtovníctva, administratíva a korešpondencia, aplikovaná informatika, hospodárske výpočty)

     Maturitná skúška sa skladá z 2 častí:

     externá časť (EČ) – písomná – formou štandardizovaných testov (SJL, ANJ, MAT), ktoré zadáva a vyhodnocuje NÚCEM, ktorá sa koná na celom území SR v rovnakom čase

     interná časť (PFIČ) – písomná (slohový útvar) – SJL, ANJ, koná sa v ten istý deň ako EČ

                                          – ústna – SJL, ANJ, TČOZ

      – praktická skúška - PČOZ

     Všetky predmety okrem cudzieho jazyka majú len jednu úroveň, v cudzom jazyku sú úrovne označené B1 – základná, B2 – vyššia úroveň (v prípade podmienky prijatia na VŠ).

     Žiak 4. ročníka sa písomne prihlási do 30. septembra 2023 na maturitnú skúšku – v prihláške uvedie predmety a ich úrovne,  predmety dobrovoľnej maturitnej skúšky, prípadne požiadavky  na úpravu MS pre žiakov so zdravotným znevýhodnením.

     Žiak si môže zvoliť aj dobrovoľnú maturitnú skúšku z ďalších predmetov, ktoré sú predpísané učebnými osnovami, cieľové požiadavky nájdete na www.nucem.sk/maturita v časti dokumenty. V predmete matematika si môže vybrať aj len EČ, z ostatných predmetov len ústnu časť.

     Termíny konania jednotlivých častí maturitnej skúšky:

     12. marec 2024– externá časť (test) a písomná forma internej časti (sloh) SJL

     13. marec 2024 – externá časť (test) a písomná forma internej časti (sloh) ANJ

     14. marec 2024 – externá časť (test) – matematika – dobrovoľná MS

     16. – 17. apríl 2024 - praktická časť odbornej zložky

     27. – 31. máj 2024 - ústne maturitné skúšky

      

     Dokumenty o maturitných skúškach:

     Platná legislatíva:

     • školský zákon 245/2008
     • vyhláška 318/2008 o ukončovaní štúdia na stredných školách

     Zadania esejí, slohov, testov s kľúčami odpovedí, cieľových požiadaviek –> na stránkach www.nucem.sk/maturita v časti dokumenty a www.matura.sk/maturitne-testy .